• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐ…

26-10-2565 Hits:59 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม)

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายสุริยา บุตรจินดา หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี      

Read more

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด (2566 - 257…

21-12-2564 Hits:416 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด (2566 - 2570)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี) ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาในช่วง 5 ปี พ.ศ. 2566 -2570

Read more

สำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหารือข้อ…

12-11-2564 Hits:85 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

สำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหารือข้อราชการถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณกับ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในการหารือข้อราชการถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมลงพื้นที่ในการตรวจรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำงบประมาณ ต่อไป

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดและปร…

21-10-2564 Hits:145 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินการโครงการฯ

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 กลุ่มจังหวัดได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 

Read more

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ สักการะสิ่งศักดิสิท…

09-10-2564 Hits:121 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ สักการะสิ่งศักดิสิทธิก่อนเข้ารับตำแหน่ง

เช้าวันนี้ ( 2 ต.ค.64) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี /ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี สักการะศาลพระพรหมและศาลตา-ยาย ประจำศาลากลางจังหวัด และกราบพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชา ที่ห้องปฎิบัติราชการ เพื่อความเป็นเป็นสิริมงคล จากนั้นได้เซ็นแฟ้มเอกสาร ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

Read more

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

กิจกรรม Workshop กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสห…

09-12-2565 Hits:1 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

กิจกรรม Workshop กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสหประชาชาติประจำประเทศไทย

วันศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรม Workshop กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสหประชาชาติประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุม ESCAP Hall ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร        

Read more

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแ…

01-12-2565 Hits:7 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco webex Meeting) ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.สำนักบริการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco webex Meeting) ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม        

Read more

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำ…

16-11-2565 Hits:9 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อตรวจสอบตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนา แผนงานโครงการและคำของบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี          

Read more

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแ…

16-11-2565 Hits:10 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.สำนักบริการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco webex Meeting) ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม        

Read more

ประชุมซักซ้อม ความเข้าใจ…

10-11-2565 Hits:15 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมซักซ้อม         ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติและการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติและการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี        

Read more

การประชุมติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินการต…

31-10-2565 Hits:12 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (อุบลราชธานี)

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (อุบลราชธานี) ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี            

Read more

การประชุมคณะทำงานที่ปรึกษา ด้านกฎหมาย…

20-10-2565 Hits:32 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมคณะทำงานที่ปรึกษา  ด้านกฎหมายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2565

วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะทำงานที่ปรึกษา ด้านกฎหมายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่2/2565 ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการ (POC) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี      

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัด นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์ร…

04-10-2565 Hits:28 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ผู้ว่าราชการจังหวัด นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ได้เดินทางไปกราบลาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสที่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัด นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ได้เดินทางไปกราบลาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ณ วัดมณีมหาวนาราม เวลา 15.30 น. กราบลาพระเจ้าใหญ่อินแปลง ณ วัดมหาวนาราม เนื่องในโอกาสที่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีบุคลากร สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมอำนวยความสะดวก              

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ย…

04-10-2565 Hits:24 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ได้เดินทางเข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์ เนื่องในโอกาสที่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 12.59 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ได้เดินทางเข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์ เนื่องในโอกาสที่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีบุคลากร สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมต้อนรับ        

Read more

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวั…

28-09-2565 Hits:41 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจัดหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 07.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจัดหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน          

Read more

การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติภายใต้พระราชกฤ…

28-09-2565 Hits:47 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติภายใต้พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริการงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าประชุมซักซ้อมการปฏิบัติภายใต้พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริการงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี                  

Read more

การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐ…

26-09-2565 Hits:33 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกันยายน

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.นายสุริยา บุตรจินดา หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกันยายน) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี          

Read more

การประชุมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day …

26-09-2565 Hits:31 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าประชุมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม                

Read more

การประชุมปิดการตรวจสอบเรื่องการตรวจสอบผล…

22-09-2565 Hits:32 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมปิดการตรวจสอบเรื่องการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากลของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมปิดการตรวจสอบเรื่องการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากลของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (POC) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี            

Read more

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดอุบลร…

22-09-2565 Hits:65 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในการติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในการติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยวันนี้ (31 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง...

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่ม…

22-09-2565 Hits:34 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566-2570 และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566-2570 และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม                

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด…

22-09-2565 Hits:38 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2565

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม              

Read more

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวั…

22-09-2565 Hits:30 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการประชุมติดตาม เร่งรัดและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการประชุมติดตาม เร่งรัดและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี            

Read more

ทำเนียบผู้บริหาร

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ดาวน์โหลด