HOT NEWS
การประชุมเปิดตรวจการ: เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น การประชุมคณะทำงานติด: เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. การประชุม คณะทำงานสะ: วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. กลุ่ การประชุมหารือและติด: เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. การประชุมปิดตรวจรายง: เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 ฯ การลงพื้นที่ตรวจสอบท: วันที่ 22 มีนาคม 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะว ประชุมรับมอบนโยบายขอ: เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 กลุ่มจังหวัดภ ประชุมงานจ้างออกแบบร: เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 กลุ่มจังหวัดภ ประชุมคณะกรรมการร่วม: เมื่อวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2565 เวล การประชุมคณะกรรมการบ: เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.3

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด (2566 - 257…

21-12-2564 Hits:261 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด (2566 - 2570)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี) ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาในช่วง 5 ปี พ.ศ. 2566 -2570

Read more

สำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหารือข้อ…

12-11-2564 Hits:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

สำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหารือข้อราชการถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณกับ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในการหารือข้อราชการถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมลงพื้นที่ในการตรวจรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำงบประมาณ ต่อไป

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดและปร…

21-10-2564 Hits:92 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินการโครงการฯ

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 กลุ่มจังหวัดได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 

Read more

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ สักการะสิ่งศักดิสิท…

09-10-2564 Hits:82 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ สักการะสิ่งศักดิสิทธิก่อนเข้ารับตำแหน่ง

เช้าวันนี้ ( 2 ต.ค.64) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี /ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี สักการะศาลพระพรหมและศาลตา-ยาย ประจำศาลากลางจังหวัด และกราบพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชา ที่ห้องปฎิบัติราชการ เพื่อความเป็นเป็นสิริมงคล จากนั้นได้เซ็นแฟ้มเอกสาร ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

Read more

การประชุมตรวจสอบและจัดเรียงลำดับความสำคั…

09-10-2564 Hits:83 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมตรวจสอบและจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานในการประชุมตรวจสอบและจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  

Read more

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดและประเมิน…

10-05-2565 Hits:38 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. กลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2565 ในการเร่งรัดติดตามการดำเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนของการกันเงินงบประมาณ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ โดยมีท่านสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานคณะทำงานเป็นประธานในการประชุม        

Read more

การประชุมเปิดตรวจการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การ…

10-05-2565 Hits:38 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมเปิดตรวจการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดประชุมเปิดตรวจการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 5 (อุบลราชธานี) ในการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการตรวจติดตาม ให้กลุ่มจังหวัดฯ และสำนักงานจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดรับทราบวัตถุประสงค์ของการตรวจ  โดยมีนายสมเพชร  สร้อยสระคู...

Read more

การประชุม คณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะ…

21-04-2565 Hits:25 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุม คณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. กลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมของกลุ่มจังหวดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านโปรแกรม webex ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายสมเพชร  สร้อยสระคู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะเลขานุการ ก.บ.ก. เป็นประธานคณะทำงานฯ ในการติดตามการดำเนินงานในการสะสางสินทรัพย์คงค้างของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ได้มอบอำนาจให้จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดไปดำเนินการ    

Read more

การประชุมหารือและติดตามการดำเนินโครงการภ…

30-03-2565 Hits:28 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมหารือและติดตามการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม POC กลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการหารือและติดตามการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จำนวน 2 โครงการ กับจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้การอนุมัติโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี โครงการชลประทานศรีสะเกษ        

Read more

การประชุมปิดตรวจรายงานการเงินประจำปีงบปร…

23-03-2565 Hits:30 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมปิดตรวจรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 ฯ ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมปิดตรวจรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานในการประชุม        

Read more

ประชุมงานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒน…

22-03-2565 Hits:37 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมงานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ร่วมประชุมในการให้ความคิดเห็นร่วม กับบริษัทที่ปรึกษาในการดำเนินการออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2                โดยมีนายทรงพล  วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุม          

Read more

ประชุมรับมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

22-03-2565 Hits:33 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมรับมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนมีนาคม 2565 ผ่านระบบ VCS ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี         

Read more

การลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินของกลุ่มจังห…

22-03-2565 Hits:34 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วันที่ 22 มีนาคม 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ลงพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในการตรวจสอบทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินโครงการจากงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ฯ โครงการศูนย์ดาราศาสตร์ ในการเตรียมการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้เกิดประโยนช์ตามวัตถุประสงค์ และเตรียมการโอนสินทรัพย์เพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการต่อไป โดยมี นายพนัส  จันทร์คำ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นำทีมงานในการขับเคลื่อนในครั้งนี้        

Read more

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแ…

24-02-2565 Hits:37 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศราฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด)

เมื่อวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุม่จังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานในการประชุม    

Read more

การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐ…

23-02-2565 Hits:31 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกุมภาพันธ์ 2565)

วันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. กลุ่มจังหวัดฯ ได้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่าระบบ VCS โดยมีนายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม        

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด…

23-02-2565 Hits:47 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ โดยมีนายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แทนผู็ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว                  

Read more

ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจ…

22-02-2565 Hits:67 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มจังหวัดได้เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีท่านรองวิรุจ  วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย        

Read more

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 เ…

08-02-2565 Hits:28 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 เข้าพบหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 นำโดยท่านนเรฐ  จิตรชื่น พร้อมคณะฯ ได้เข้าพบนายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในการหารือและแจ้งการเข้าตรวจสอบผมสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงะุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล        

Read more

การเปิดตรวจสอบสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการด…

08-02-2565 Hits:26 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การเปิดตรวจสอบสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์ฯ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. กลุ่มจังหวัดภาตตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดประชุมเปิดตรวจ การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 งบประมาณประจำปี 2561 - 2563 โดยมีนายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายนเรฐ  จิตรชื่น  ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในการการประชุม           

Read more

การเปิดตรวจรายงานการเงินของกลุ่มจังหวัดภ…

03-02-2565 Hits:36 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การเปิดตรวจรายงานการเงินของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 น. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางพุทธวรรณ  วงศ์วรรณา ได้เข้าเปิดตรวจรายงานการเงินของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายไพฑูนย์  พรหมสอน ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ และนายครรชิต  ชิงจันทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ให้การต้อนรับและรับทราบการเปิดตรวจดังกล่าว ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี        

Read more

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผล การจ…

02-02-2565 Hits:26 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผล การจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 19 - 21 มกราคม 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท และโรงแรมพีรดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติในเรื่องการประเมินผลการดำเนินโครงการ และให้แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ  โดยมีนายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม             

Read more

การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนป…

02-02-2565 Hits:26 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ก่อนการดำเนินการ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้กำหนดนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มกราคม 2565  ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายสมเพชร  สร้อยสระคู หัวหน้าคณะทำงานฯ นำคณะทำงานลงตรวจติดตามในพื้นที่   วันที่  25 มกราคม  2565 ลงพื้นที่นิเทศและตรวจติดตามในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ          

Read more

คณะทำงานติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเน…

02-02-2565 Hits:25 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

คณะทำงานติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 คณะทำงานติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี                

Read more

ทำเนียบผู้บริหาร  

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ดาวน์โหลด