• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด (2566 - 257…

21-12-2564 Hits:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด (2566 - 2570)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี) ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาในช่วง 5 ปี พ.ศ. 2566 -2570

Read more

สำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหารือข้อ…

12-11-2564 Hits:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

สำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหารือข้อราชการถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณกับ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในการหารือข้อราชการถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมลงพื้นที่ในการตรวจรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำงบประมาณ ต่อไป

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดและปร…

21-10-2564 Hits:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินการโครงการฯ

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 กลุ่มจังหวัดได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 

Read more

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ สักการะสิ่งศักดิสิท…

09-10-2564 Hits:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ สักการะสิ่งศักดิสิทธิก่อนเข้ารับตำแหน่ง

เช้าวันนี้ ( 2 ต.ค.64) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี /ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี สักการะศาลพระพรหมและศาลตา-ยาย ประจำศาลากลางจังหวัด และกราบพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชา ที่ห้องปฎิบัติราชการ เพื่อความเป็นเป็นสิริมงคล จากนั้นได้เซ็นแฟ้มเอกสาร ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

Read more

การประชุมตรวจสอบและจัดเรียงลำดับความสำคั…

09-10-2564 Hits:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมตรวจสอบและจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานในการประชุมตรวจสอบและจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  

Read more

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ประชุมกรมการจังหวัด

10-01-2565 Hits:2 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมกรมการจังหวัด

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องพรหมวรราช ชั้น 4 ศาสชากลางจังหวัดอุบลราชธานี

Read more

ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล…

10-01-2565 Hits:2 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 -12.00 น. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห่องประชุม POC  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

Read more

ประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐว…

21-12-2564 Hits:10 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่  20 ธันวาคม  2564 เวลา 15.00 น. กลุ่มจังหวัดได้เข้าร่วมประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศษลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานในที่ประชุม

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรอ…

20-12-2564 Hits:10 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 17  ธันวาคม 2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นำโดยนายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดบึงกาฬ

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรอ…

20-12-2564 Hits:9 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 17  ธันวาคม 2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นำโดยนายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดบึงกาฬ

Read more

ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที…

14-12-2564 Hits:13 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม  2564

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนล่าง 2 ได้จัดประชุมคณะกรรมกาบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการณ์ เพื่อเป็นการรับทราบหลักเกณฑ์การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ การมอบอำนาจของกลุ่มจังหวัดให้จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดไปดำเนินการ ผลการอนุมัติโครงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิจารณาในการเปลี่ยนแปลงโครง เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read more

สำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหารือข้อ…

12-11-2564 Hits:19 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

สำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหารือข้อราชการถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณกับ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในการหารือข้อราชการถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมลงพื้นที่ในการตรวจรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำงบประมาณ ต่อไป

Read more

การประชุมเร่งรัดการดำเนินกการโครงการภายใ…

06-11-2564 Hits:29 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมเร่งรัดการดำเนินกการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดฯ

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดประชุมติดตาม เร่งรัด การดำเนินกรโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของลุ่มจังหวัดฯ เพื่อให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผน และมีประสิทธิภาพ

Read more

การประชุมชี้แจงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

06-11-2564 Hits:29 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมชี้แจงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมชี้แจงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อทีมบูรณาการกลาง (สภาพัฒน์ฯ ก.พ.ร. สำนักงบ และ มท.) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด (อุบล ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญป

Read more

การประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะส…

21-10-2564 Hits:28 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมของกลุ่มจังหวัดฯ ให้กลุ่มจังหวัดฯ สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคล่องตัว ประกอบกับเพื่อเตรียมการสำหรับการขออนุมัติยกเว้นผ่อนผันการโอนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีต่อคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

Read more

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ สักการะสิ่งศักดิสิท…

09-10-2564 Hits:21 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ สักการะสิ่งศักดิสิทธิก่อนเข้ารับตำแหน่ง

เช้าวันนี้ ( 2 ต.ค.64) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี /ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี สักการะศาลพระพรหมและศาลตา-ยาย ประจำศาลากลางจังหวัด และกราบพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชา ที่ห้องปฎิบัติราชการ เพื่อความเป็นเป็นสิริมงคล จากนั้นได้เซนแฟ้มเอกสาร ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  

Read more

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจัง…

09-10-2564 Hits:38 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ณ โรงแรมฝ้ายขิด จังหวัดอำนาจเจริญ      

Read more

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจัง…

09-10-2564 Hits:40 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องเธียร์เตอร์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮเต็ล ปอนด์กอล์ฟ รีสอร์ต จังหวัดอุบลราชธานี  

Read more

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจัง…

09-10-2564 Hits:38 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2564 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องดาวินซี โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ จังหวัดศรีสะเกษ      

Read more

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจัง…

09-10-2564 Hits:35 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอมราวดี โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร        

Read more

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจัง…

09-10-2564 Hits:31 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ครั้งที่ 6/2564 โดยผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี    

Read more

ตรวจติดตาม

08-07-2564 Hits:85 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ตรวจติดตาม

ตรวจติดตามจังหวัดอุบลราชธานี

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด…

20-10-2559 Hits:740 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  

Read more

ทำเนียบผู้บริหาร  

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ดาวน์โหลด