HOT NEWS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ…

08-02-2566 Hits:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2566

วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม                

Read more

การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐ…

26-10-2565 Hits:132 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม)

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายสุริยา บุตรจินดา หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี      

Read more

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด (2566 - 257…

21-12-2564 Hits:466 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด (2566 - 2570)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี) ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาในช่วง 5 ปี พ.ศ. 2566 -2570

Read more

สำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหารือข้อ…

12-11-2564 Hits:122 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

สำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหารือข้อราชการถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณกับ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในการหารือข้อราชการถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมลงพื้นที่ในการตรวจรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำงบประมาณ ต่อไป

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดและปร…

21-10-2564 Hits:203 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินการโครงการฯ

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 กลุ่มจังหวัดได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 

Read more

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ…

30-05-2566 Hits:2 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม                            

Read more

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเ…

29-05-2566 Hits:3 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดยโสธร 20 ปี และจัดทำวัตถุประสงค์ และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดยโสธร 20 ปี และจัดทำวัตถุประสงค์ และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร โดยมี นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการเปิดการประชุม                  

Read more

ปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็น…

29-05-2566 Hits:0 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ                    

Read more

ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความค…

29-05-2566 Hits:2 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี                        

Read more

ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความค…

29-05-2566 Hits:1 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ของจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องศรีลำดวนแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ของจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องศรีลำดวนแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ                          

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการสำรวจความคิดเห็นของปร…

29-05-2566 Hits:5 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมคณะอนุกรรมการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco webex Meeting) ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมพรหมว

วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะอนุกรรมการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco webex Meeting) ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี                

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจความคิดเห็นของป…

19-05-2566 Hits:2 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของกลุ่มจังหวัดในการจัดทำวัตถุประสงค์ และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของกลุ่มจังหวัดในการจัดทำวัตถุประสงค์ และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท ถนนวาริน - ศรีสะเกษ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดการประชุม                                        

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการสำรวจความคิดเห็นของปร…

15-05-2566 Hits:5 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมคณะอนุกรรมการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco webex Meeting) ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะอนุกรรมการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco webex Meeting) ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม                        

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ…

08-05-2566 Hits:6 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2566

วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม          

Read more

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวั…

03-04-2566 Hits:43 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของกลุ่มจังหวัดและสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ WebEx)

วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของกลุ่มจังหวัดและสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ WebEx) ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี          

Read more

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำวัตถ…

28-03-2566 Hits:26 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี      

Read more

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแ…

27-03-2566 Hits:17 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco webex Meeting) ครั้งที่ 3/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco webex Meeting) ครั้งที่ 3/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี...

Read more

ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล…

22-03-2566 Hits:39 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และการกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนมีนาคม 2566)

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เเละ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และการกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนมีนาคม 2566) ผ่านระบบวีติทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี        

Read more

ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณราย…

20-03-2566 Hits:20 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที 3/2566

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที 3/2566 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย เป็นประธานในการประชุม        

Read more

การประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบ…

01-03-2566 Hits:17 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการ ของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการ ของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี          

Read more

การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐ…

27-02-2566 Hits:15 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่าน Video Conference System (VCS)

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่าน Video Conference System (VCS) ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม        

Read more

ครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ …

27-02-2566 Hits:22 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กล์อฟ รีสอร์ท ถนนวาริน - ศรีสะเกษ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ                      

Read more

ประชุมขับเคลื่อนเเละติดตามนโยบาย ของรัฐแ…

13-02-2566 Hits:23 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมขับเคลื่อนเเละติดตามนโยบาย ของรัฐและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันจัทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนเเละติดตามนโยบาย ของรัฐและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบวิดีโอวีดีทัศน์ทางไกล vcs ณ ห้องประชุม poc ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม          

Read more

ทำเนียบผู้บริหาร

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ดาวน์โหลด