• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ…

08-02-2566 Hits:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2566

วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม                

Read more

การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐ…

26-10-2565 Hits:105 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม)

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายสุริยา บุตรจินดา หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี      

Read more

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด (2566 - 257…

21-12-2564 Hits:449 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด (2566 - 2570)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี) ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาในช่วง 5 ปี พ.ศ. 2566 -2570

Read more

สำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหารือข้อ…

12-11-2564 Hits:112 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

สำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหารือข้อราชการถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณกับ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในการหารือข้อราชการถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมลงพื้นที่ในการตรวจรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำงบประมาณ ต่อไป

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดและปร…

21-10-2564 Hits:183 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินการโครงการฯ

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 กลุ่มจังหวัดได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 

Read more

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล…

22-03-2566 Hits:5 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และการกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนมีนาคม 2566)

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เเละ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และการกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนมีนาคม 2566) ผ่านระบบวีติทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี        

Read more

ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณราย…

20-03-2566 Hits:6 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที 3/2566

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที 3/2566 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย เป็นประธานในการประชุม        

Read more

การประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบ…

01-03-2566 Hits:10 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการ ของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการ ของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี          

Read more

การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐ…

27-02-2566 Hits:9 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่าน Video Conference System (VCS)

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่าน Video Conference System (VCS) ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม        

Read more

ครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ …

27-02-2566 Hits:13 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กล์อฟ รีสอร์ท ถนนวาริน - ศรีสะเกษ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ                      

Read more

ประชุมขับเคลื่อนเเละติดตามนโยบาย ของรัฐแ…

13-02-2566 Hits:12 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมขับเคลื่อนเเละติดตามนโยบาย ของรัฐและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันจัทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนเเละติดตามนโยบาย ของรัฐและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบวิดีโอวีดีทัศน์ทางไกล vcs ณ ห้องประชุม poc ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม          

Read more

ประชุมขับเคลื่อนเเละติดตามนโยบาย ของรัฐแ…

31-01-2566 Hits:13 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมขับเคลื่อนเเละติดตามนโยบาย ของรัฐและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมกราคม 2566

วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนเเละติดตามนโยบาย ของรัฐและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 ผ่านระบบวิดีโอวีดีทัศน์ทางไกล vcs ณ ห้องประชุม poc ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม        

Read more

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแ…

23-01-2566 Hits:12 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด)

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.สำนักบริการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco webex Meeting) ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี          

Read more

ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทร…

18-01-2566 Hits:12 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2566

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี          

Read more

ประชุมขับเคลื่อน เเละติดตามนโยบาย ของรัฐ…

16-01-2566 Hits:10 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมขับเคลื่อน เเละติดตามนโยบาย ของรัฐและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมกราคม 2566

วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนเเละติดตามนโยบาย ของรัฐและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 ผ่านระบบวิดีโอวีดีทัศน์ทางไกล vcs ณ ห้องประชุม poc ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม          

Read more

ระชุมคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมา…

11-01-2566 Hits:19 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ระชุมคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ครั้งที่ 2/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco WebEx Meeting)

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ครั้งที่ 2/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco WebEx Meeting) ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายชลธี ยังตรง หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานในการประชุม            

Read more

ประชุมจัดเตรียมข้อมูลการนำเสนอต่อคณะกรรม…

06-01-2566 Hits:13 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมจัดเตรียมข้อมูลการนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมจัดเตรียมข้อมูลการนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุม          

Read more

การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐ…

27-12-2565 Hits:15 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนธันวาคม 2565 )

วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนธันวาคม 2565 ) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี            

Read more

การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ…

26-12-2565 Hits:13 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8/2565

วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม            

Read more

การบรรยายสรุป เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหาร…

22-12-2565 Hits:5 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การบรรยายสรุป เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในการเดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้บรรยายสรุป เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในการเดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร        

Read more

ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล…

19-12-2565 Hits:22 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนธันวาคม 2565 )

วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนธันวาคม 2565 ) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี        

Read more

กิจกรรม Workshop กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสห…

09-12-2565 Hits:14 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

กิจกรรม Workshop กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสหประชาชาติประจำประเทศไทย

วันศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรม Workshop กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสหประชาชาติประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุม ESCAP Hall ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร        

Read more

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแ…

01-12-2565 Hits:15 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco webex Meeting) ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.สำนักบริการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco webex Meeting) ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม        

Read more

ทำเนียบผู้บริหาร

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ดาวน์โหลด