พิมพ์

รายชื่อคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

1.ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี       ประธานกรรมการ

2.ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ           รองประธานกรรมการ

3.ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร              รองประธานกรรมการ

4.ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ        รองประธานกรรมการ

5.เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี             กรรมการ

6.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ                 กรรมการ

7.เกษตรจังหวัดยโสธร                    กรรมการ

8.เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ              กรรมการ

9.พานิชย์จังหวัดอุบลราชธานี             กรรมการ

10.พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ              กรรมการ

11.พาณิชย์จังหวัดยโสธร                 กรรมการ

12.พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ           กรรมการ

13.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี        กรรมการ

14.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ            กรรมการ

15.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร               กรรมการ

16.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ         กรรมการ

17.นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขยุง อำเภอวาริน จังหวัดอุบลฯ           กรรมการ

18.นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ                        กรรมการ

19.นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง จังหวัดยโสธร        กรรมการ

20.นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ                     กรรมการ

21.นายก อบต.บุ่งหวาย จังหัดอุบลฯ                     กรรมการ

22.นายก อบต.ซำ จังหวัดศรีสะเกษ                      กรรมการ

23.นายก อบต.แคนน้อย  จังหวัดยโสธร                 กรรมการ

24.นายก อบต.นาวัง  จังหวัดอำนาจเจริญ               กรรมการ

25.นายธรรม์ ชินโกมุท              ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี       กรรมการ

26.นางวิลาวัณย์  ศรศิลป์           ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี       กรรมการ

27.นายประดิษฐ์  พรหมเสนา       ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ          กรรมการ

28.นางผ่องศรี  แซ่จึง               ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ          กรรมการ

29.นายสัมฤทธิ์  กัลปดี             ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดยโสธร              กรรมการ

30.นางปัทมา  ประดับศรี           ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดยโสธร              กรรมการ

31.นายเพชร  นางาม               ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ        กรรมการ

32.นางจันทร์เพ็ญ  ประเสริฐศรี    ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ        กรรมการ

33.ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด                          กรรมการ

34.ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด                  กรรมการ

35.รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ด้านเศรษฐกิจ  กรรมการและเลขานุการ

36.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

37.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

38.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

39.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร