เขียนโดย Adminstrator หมวด: รายงานการประชุม
เผยแพร่เมื่อ 10 มกราคม 2565 ฮิต: 14
พิมพ์

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566 -2570 และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมซูม (ZOOM) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564

ทำเนียบผู้บริหาร