เขียนโดย Adminstrator หมวด: รายงานการประชุม
เผยแพร่เมื่อ 05 ตุลาคม 2559 ฮิต: 403
พิมพ์

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2
ครั้งที่ 6/2559
วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ทำเนียบผู้บริหาร