วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 07.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจัดหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

 

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าประชุมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายสุริยา บุตรจินดา หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกันยายน) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการประชุมติดตาม เร่งรัดและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร