วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น.
นายสุริยา บุตรจินดา หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (เดือนสิงหาคม) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2565
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมจิตตสปา , ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กล์อฟแอนด์รีสอร์ท โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมปิดตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (POC) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566 - 2570 และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร