วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 รับการเปิดตรวจคณะตรวจสอบภายในระดมกรม เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ระหว่างวันที่ 15 - 26 สิงหาคม 2565 โดยมี นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการต้อนรับ

 

 

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดและประเมินผล การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มจังหวัด        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร