วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติและการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (อุบลราชธานี) ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะทำงานที่ปรึกษา ด้านกฎหมายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่2/2565 ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการ (POC)

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 12.59 น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ได้เดินทางเข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์ เนื่องในโอกาสที่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีบุคลากร สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมต้อนรับ

 

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร