เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม POC กลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการหารือและติดตามการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จำนวน 2 โครงการ กับจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้การอนุมัติโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี โครงการชลประทานศรีสะเกษ

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 ฯ ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมปิดตรวจรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

วันที่ 22 มีนาคม 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ลงพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในการตรวจสอบทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินโครงการจากงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ฯ โครงการศูนย์ดาราศาสตร์ ในการเตรียมการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้เกิดประโยนช์ตามวัตถุประสงค์ และเตรียมการโอนสินทรัพย์เพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการต่อไป โดยมี นายพนัส  จันทร์คำ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นำทีมงานในการขับเคลื่อนในครั้งนี้

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนมีนาคม 2565 ผ่านระบบ VCS ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร