เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมชี้แจงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อทีมบูรณาการกลาง (สภาพัฒน์ฯ ก.พ.ร. สำนักงบ และ มท.) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด (อุบล ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญป

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดประชุมติดตาม เร่งรัด การดำเนินกรโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของลุ่มจังหวัดฯ เพื่อให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผน และมีประสิทธิภาพ

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมของกลุ่มจังหวัดฯ ให้กลุ่มจังหวัดฯ สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคล่องตัว ประกอบกับเพื่อเตรียมการสำหรับการขออนุมัติยกเว้นผ่อนผันการโอนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีต่อคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ครั้งที่ 6/2564 โดยผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร