ระชุมคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ครั้งที่ 2/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco WebEx Meeting) Featured

11-01-2566 Written by 

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ครั้งที่ 2/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco WebEx Meeting) ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายชลธี ยังตรง หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

 

 

Read 32 times
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

ทำเนียบผู้บริหาร