แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลของ สป.ท. (ส่วมนกลาง) ปี 2564 - 2565 เขียนโดย Adminstrator 1
หนังสือแจ้งเตรียมการเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย Adminstrator 0
หนังสือแจ้งเตรียมการเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดศรีสะเกษ เขียนโดย Adminstrator 0
หนังสือแจ้งเตรียมการเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดยโสธร เขียนโดย Adminstrator 0
หนังสือแจ้งเวียนในส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย Adminstrator 0
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด(2561-2564) เขียนโดย Adminstrator 278
หนังสือเชิญประชุม กบก. ครั้งที่ 5/59 เขียนโดย Adminstrator 243
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 เขียนโดย Adminstrator 339
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2551 เขียนโดย Adminstrator 392
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2552 เขียนโดย Adminstrator 320

Page 1 of 2

ทำเนียบผู้บริหาร