เขียนโดย Adminstrator หมวด: ระเบียบกฎหมาย/หนังสือเวียน
เผยแพร่เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ฮิต: 41
พิมพ์

คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ที่ 3/2565 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

ทำเนียบผู้บริหาร