เขียนโดย Adminstrator หมวด: ระเบียบกฎหมาย/หนังสือเวียน
เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2565 ฮิต: 51
พิมพ์

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.บ.ภ.) 1112/ว 6875 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค(ก.บ.ภ.) และทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ทำเนียบผู้บริหาร