เขียนโดย Adminstrator หมวด: ระเบียบกฎหมาย/หนังสือเวียน
เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2565 ฮิต: 48
พิมพ์

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยมีผลบังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ( 20 สิงหาคม 2565)

ทำเนียบผู้บริหาร