เขียนโดย Adminstrator หมวด: ระเบียบกฎหมาย/หนังสือเวียน
เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2565 ฮิต: 39
พิมพ์

คำสั่งปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากำลังของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 1899/2565 ลงวันที่  17  สิงหาคม 2565

ทำเนียบผู้บริหาร