เขียนโดย Adminstrator หมวด: ระเบียบกฎหมาย/หนังสือเวียน
เผยแพร่เมื่อ 05 ตุลาคม 2565 ฮิต: 68
พิมพ์

หนังสือมอบอำนาจของหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดบริหารจัดการสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ทำเนียบผู้บริหาร