เขียนโดย Adminstrator หมวด: ระเบียบกฎหมาย/หนังสือเวียน
เผยแพร่เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2565 ฮิต: 34
พิมพ์

เป็าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 ที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ทำเนียบผู้บริหาร