เขียนโดย Adminstrator หมวด: แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี
เผยแพร่เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ฮิต: 1682
พิมพ์

เล่มแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563

 

 วิสัยทัศน์ : อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า

              การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล

 

         เป้าประสงค์รวม

                 (พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

                     เพื่อเพิ่มมูลค่า

                 () พัฒนาการท่องเที่ยวโดยยกระดับมูลค่าและคุณค่า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

                 () พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน

                 ()ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

                 () เพิ่มทักษะและความรู้ให้ประชาชน

                 () ทรัพยกรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์

                 () การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแก้ไข

                      ปัญหาด้านความมั่นคง

    ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด

                () เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี

                () มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี เป้าหมาย ๕ ปี รวมร้อยละ ๒๓

                () ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน เป้าหมาย ร้อยละ ๓.๕ ต่อปี

                () ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ต่อปี

                () ร้อยละของแรงงานที่เข้ารับการพัฒนามีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖๐ ต่อปี

                () ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน เป้าหมาย ร้อยละ ๑ ต่อปี       

                () ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟู ป้องกันและมีสภาพคงอยู่

                     อย่างยั่งยืน เป้าหมาย ร้อยละ ๐.๒๐ ต่อปี

                () ร้อยละของจำนวนเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงลดลง เป้าหมาย ร้อยละ ๐ ต่อปี

QR Code สำหรับ Downloads

 

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร