HOT NEWS
สัมมนาโครงการเพิ่มปร: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการในการแปล โครงการอบรมสัมมนาสร้: โครงการอบรมสัมมนาสร้างการเตรียมความพร้อม ภาพกิจกรรมการประชุม : ภาพกิจกรรมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวั การกำหนดชื่อตำแหน่งใ: การกำหนดชื่อตำแหน่งในการบริหารของตำแหน่ง ประชุมทบทวนร่างแผนพั: ประชุมทบทวนร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะ การประชุมคณะกรรมการ : การประชุมค.ณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเ อบรมเตรียมคงวามพร้อม: อบรมเตรียมคงวามพร้อมก้าวสู่ AEC งานถวายพระพร เนื่อง: งานถวายพระพร  เนื่องในวันแม่แห่งชาต สำนักงานคณะกรรมการกา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหว จังหวัดยโสธร:ร่วมงาน: จังหวัดยโสธร ร่วมงานถวายราชสักการะวันสมเ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

การกำหนดชื่อตำแหน่งในการบริหารของตำแหน่ง…

31-10-2556 Hits:100 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

การกำหนดชื่อตำแหน่งในการบริหารของตำแหน่งสำนักงานปลัดกระทรวง

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหว…

18-08-2556 Hits:387 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ติวเข้ม

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ติวเข้มบรรณารักษ์น้อย หวังกระตุ้นเยาวชนให้มีนิสัยรักการอ่าน เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 2 ส.ค.56 ที่ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการจัดโครงการอบรมบรรณารักษ์อาสา หรือ บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 1 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้น และปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน รักการศึกษา มีเทคนิคในการค้นคว้า

Read more

ผู้ทรงคุณวุฒิ สสค.ติดตามความก้าวหน้าผลกา…

25-10-2554 Hits:94 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

ผู้ทรงคุณวุฒิ สสค.ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการฯ จังหวัด

13 ส.ค.56 คณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) นำโดย นายนคร ตังตะพิภพ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพบปะคณะกรรมการระดับจังหวัดอำนาจเจริญ

Read more

ฯพณฯ ประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระ…

25-10-2554 Hits:103 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

ฯพณฯ ประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

 ฯพณฯ ประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เทศบาลตำบลสามหนอง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

Read more

จังหวัดศรีสะเกษ ผุดโครงการ กบนาปลาไทยในโ…

25-10-2554 Hits:391 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

จังหวัดศรีสะเกษ ผุดโครงการ กบนาปลาไทยในโรงเรียน

      จังหวัดศรีสะเกษ ผุดโครงการ กบนาปลาไทยในโรงเรียน เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียน และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้กับเยาวชน สามารถนำไปประกอบอาชีพแบบพึ่งพาตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 ส.ค.56 ที่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการเปิดโครงการกบนาปลาไทย ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดศรีสะเกษ กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

Read more

  • 1
  • 2
Prev Next

สัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการใน…

23-09-2557 Hits:97 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

สัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติและสร้างความปรองดองสมานฉันท์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการในการแปลงนโยบาย สู่การปฏิบัติและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ วันที่ 13 กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Read more

โครงการอบรมสัมมนาสร้างการเตรียมความพร้อม…

11-01-2557 Hits:130 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

โครงการอบรมสัมมนาสร้างการเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558

โครงการอบรมสัมมนาสร้างการเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 วันที่ 8 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมการญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

Read more

ภาพกิจกรรมการประชุม กบก. ครั้งที่ 6/2556

12-11-2556 Hits:149 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ภาพกิจกรรมการประชุม กบก. ครั้งที่ 6/2556

ภาพกิจกรรมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจินดารัตน์ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

Read more

ประชุมทบทวนร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะ…

10-10-2556 Hits:124 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมทบทวนร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2‏

ประชุมทบทวนร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2‏ 

Read more

การประชุมคณะกรรมการ ร่วมมือรักษาความสงบเ…

25-09-2556 Hits:148 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมคณะกรรมการ ร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย - ลาว

การประชุมค.ณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย - ลาว ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงสาละวัน

Read more

อบรมเตรียมคงวามพร้อมก้าวสู่ AEC

30-08-2556 Hits:132 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

อบรมเตรียมคงวามพร้อมก้าวสู่ AEC

อบรมเตรียมคงวามพร้อมก้าวสู่ AEC

Read more

งานถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

29-08-2556 Hits:292 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

งานถวายพระพร  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

งานถวายพระพร  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 2556

Read more

จังหวัดยโสธร:ร่วมงานถวายราชสักการะวันสมเ…

18-08-2556 Hits:155 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

จังหวัดยโสธร:ร่วมงานถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์

จังหวัดยโสธร ร่วมงานถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๖  วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมวิถีอีสาน จังหวัดยโสธร

Read more

จังหวัดอำนาจเจริญ:จัดประชุมเตรียมความพร้…

05-03-2556 Hits:129 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

จังหวัดอำนาจเจริญ:จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน

จังหวัดอำนาจเจริญ:จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน

Read more

จังหวัดยโสธร:ร่วมต้อนรับการเดินทางมาตรวจ…

05-03-2556 Hits:354 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

จังหวัดยโสธร:ร่วมต้อนรับการเดินทางมาตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี

จังหวัดยโสธรร่วมต้อนรับการเดินทางมาตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖   ณ ตำบลบากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

Read more


Serm


Suthinanสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ดาวน์โหลด