HOT NEWS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐ…

16-01-2567 Hits:44 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมศรีสิงหเทพ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี                      

Read more

ประชุมปิดตรวจสอบรายงานการเงินของกลุ่มจัง…

11-01-2567 Hits:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมปิดตรวจสอบรายงานการเงินของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดการประชุมปิดตรวจสอบรายงานการเงินของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยได้รับการประสานจาก นางอุสาน บุญแก้ว นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) และเชิญหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจสอบ ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี        

Read more

ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล…

07-12-2566 Hits:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมศรีสิงหเทพ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี              

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณราย…

24-11-2566 Hits:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายกตเวที เจริญพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเขตที่ 2 เป็นประธานในการประชุม                        

Read more

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแ…

17-11-2566 Hits:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมศรีสิงหเทพ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม                    

Read more

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ…

22-08-2566 Hits:65 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 6/2566

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี โดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม                                                      

Read more

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณา…

16-08-2566 Hits:69 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 2

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 2 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการ ที่ 14 ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการ                      

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวั…

16-08-2566 Hits:62 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผ่านสื่ออิเล็ก

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco webex Meeting) ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่...

Read more

ระชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก…

11-08-2566 Hits:66 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ระชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม                        

Read more

ประชุมคณะทำงานศึกษาและจัดทำแนวทางโครงข่า…

11-08-2566 Hits:68 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมคณะทำงานศึกษาและจัดทำแนวทางโครงข่ายคมนาคมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะทำงานศึกษาและจัดทำแนวทางโครงข่ายคมนาคมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการการประชุม                          

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนพัฒนา…

10-08-2566 Hits:61 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ห้องจิตตสปา 1 โรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮเต็ล แอนด์...

Read more

ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล…

26-07-2566 Hits:61 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VSC)

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VSC) ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี              

Read more

ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสา…

25-07-2566 Hits:73 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2566

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 น.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี          

Read more

ระชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด…

20-07-2566 Hits:58 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ระชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco webex Meeting) ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่...

Read more

ลงพื้นที่นิเทศและติดตามการดำเนินโครงการต…

18-07-2566 Hits:54 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ลงพื้นที่นิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2566 และติดตามการบริหารจัดการทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดฯ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2566 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ลงพื้นที่นิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2566 และติดตามการบริหารจัดการทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดฯ ณ จังหวัดอุบลราชธานี                                                                                                                      

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ…

12-07-2566 Hits:62 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2566

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม                          

Read more

ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล…

10-07-2566 Hits:64 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนกรกฎาคม) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนกรกฎาคม) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี                

Read more

ลงพื้นที่นิเทศและติดตามการดำเนินโครงการต…

07-07-2566 Hits:61 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ลงพื้นที่นิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2566 และติดตามการบริหารจัดการทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดฯ ณ จังหวัดศรีสะเกษ

วันจันทร์ที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2566 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ลงพื้นที่นิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2566 และติดตามการบริหารจัดการทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดฯ ณ จังหวัดศรีสะเกษ                                                                                                          

Read more

ลงพื้นที่นิเทศและติดตามการดำเนินโครงการต…

07-07-2566 Hits:63 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ลงพื้นที่นิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2566 และติดตามการบริหารจัดการทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดฯ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2566 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ลงพื้นที่นิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2566 และติดตามการบริหารจัดการทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดฯ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ                                                                                                                                      

Read more

ประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระด…

30-06-2566 Hits:66 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 – 2570 ระยะที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 – 2570 ระยะที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี          

Read more

นิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบ…

22-06-2566 Hits:80 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

นิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2566 และติดตามการบริหารจัดการทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดฯ ณ จังหวัดยโสธร

วันอังคารที่ 20 - 21 มิถุนายน 2566 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ลงพื้นที่นิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2566 และติดตามการบริหารจัดการทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดฯ ณ จังหวัดยโสธร                                                                                                  

Read more

ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายสำคัญของร…

22-06-2566 Hits:63 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนมิถุนายน 2566) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนมิถุนายน 2566) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)            

Read more

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแ…

16-06-2566 Hits:62 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2566

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม                                

Read more

ทำเนียบผู้บริหาร

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ดาวน์โหลด