HOT NEWS
การประชุมคณะอนุกรรมก: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 กลุ่มจังหวัดได้จัด การประชุมคณะทำงานสะส: วันที่ 19 ตุลาคม 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะว หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ: เช้าวันนี้ ( 2 ต.ค.64) นายพงศ์รัตน์ ภิรม หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ: เช้าวันนี้ ( 2 ต.ค.64) นายพงศ์รัตน์ ภิรม การประชุมตรวจสอบและจ: วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นายศุภศิษย์ การประชุมโครงการการจ: วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 นายธนูสินธ์ การประชุมโครงการการจ: วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 นายศุภศิษย์ กอ การประชุมโครงการการจ: วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2564 นายวัฒนา พุฒ การประชุมโครงการการจ: วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 นายชลธี ยั การประชุมโครงการการจ: วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 นายศุภศิษย

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดและปร…

21-10-2564 Hits:5 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินการโครงการฯ

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 กลุ่มจังหวัดได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 

Read more

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ สักการะสิ่งศักดิสิท…

09-10-2564 Hits:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ สักการะสิ่งศักดิสิทธิก่อนเข้ารับตำแหน่ง

เช้าวันนี้ ( 2 ต.ค.64) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี /ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี สักการะศาลพระพรหมและศาลตา-ยาย ประจำศาลากลางจังหวัด และกราบพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชา ที่ห้องปฎิบัติราชการ เพื่อความเป็นเป็นสิริมงคล จากนั้นได้เซ็นแฟ้มเอกสาร ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

Read more

การประชุมตรวจสอบและจัดเรียงลำดับความสำคั…

09-10-2564 Hits:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมตรวจสอบและจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานในการประชุมตรวจสอบและจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  

Read more

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการสำนักบริหารย…

10-09-2561 Hits:509 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Read more

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

การประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะส…

21-10-2564 Hits:2 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมของกลุ่มจังหวัดฯ ให้กลุ่มจังหวัดฯ สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคล่องตัว ประกอบกับเพื่อเตรียมการสำหรับการขออนุมัติยกเว้นผ่อนผันการโอนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีต่อคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

Read more

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ สักการะสิ่งศักดิสิท…

09-10-2564 Hits:2 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ สักการะสิ่งศักดิสิทธิก่อนเข้ารับตำแหน่ง

เช้าวันนี้ ( 2 ต.ค.64) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี /ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี สักการะศาลพระพรหมและศาลตา-ยาย ประจำศาลากลางจังหวัด และกราบพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชา ที่ห้องปฎิบัติราชการ เพื่อความเป็นเป็นสิริมงคล จากนั้นได้เซนแฟ้มเอกสาร ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  

Read more

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจัง…

09-10-2564 Hits:8 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ณ โรงแรมฝ้ายขิด จังหวัดอำนาจเจริญ      

Read more

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจัง…

09-10-2564 Hits:7 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องเธียร์เตอร์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮเต็ล ปอนด์กอล์ฟ รีสอร์ต จังหวัดอุบลราชธานี  

Read more

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจัง…

09-10-2564 Hits:6 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2564 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องดาวินซี โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ จังหวัดศรีสะเกษ      

Read more

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจัง…

09-10-2564 Hits:8 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอมราวดี โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร        

Read more

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจัง…

09-10-2564 Hits:6 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ครั้งที่ 6/2564 โดยผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี    

Read more

ตรวจติดตาม

08-07-2564 Hits:51 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ตรวจติดตาม

ตรวจติดตามจังหวัดอุบลราชธานี

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด…

20-10-2559 Hits:723 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  

Read more

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได…

03-06-2559 Hits:973 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน "อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร"

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  "อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร"วันที่27 พฤษภาคม 2559 ท้องที่ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

Read more

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาต…

03-06-2559 Hits:769 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

Read more

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได…

03-06-2559 Hits:1187 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน "อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ"

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  "อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ" ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอโขงเจียม และอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

Read more

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได…

03-06-2559 Hits:942 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน วนอุทยานน้ำตกผาหลวงอุบลราชธานี

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน วนอุทยานน้ำตกผาหลวงอุบลราชธานี วันที่ ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ในท้องที่บ้านนาเลิน ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ประมาณ 11,375 ไร่    

Read more

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได…

03-06-2559 Hits:905 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน "อุทยานแห่งชาติผาแต้ม"

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน "อุทยานแห่งชาติผาแต้ม"จังหวัดอุบลราชธานี

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนผลิตภั…

03-06-2559 Hits:636 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน (๒๕๕๙)

โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน (๒๕๕๙) ณ เลขที่ 12/4 ถ.สถิตย์วิมานกาล ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

Read more

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะล…

23-09-2557 Hits:946 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ (๒๕๕๘)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ (๒๕๕๘) วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ  กลุ่มวิสาหกิจบ้านม่วงฮี  ต.ดอนจิก  อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

Read more

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแป…

11-01-2557 Hits:1228 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพ ๒๕๕๘

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพ ๒๕๕๘ วันที่26 พฤษภาคม 2559  

Read more

งานถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

29-08-2556 Hits:876 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

งานถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

งานถวายพระพร  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 2556

Read more

ทำเนียบผู้บริหาร  

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ดาวน์โหลด