HOT NEWS
สำนักงบประมาณเขตพื้น: วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. ผ สำนักงบประมาณเขตพื้น: วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. ผ การประชุมเร่งรัดการด: วันที่ 18 ตุลาคม 2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะว การประชุมชี้แจงงบประ: เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มจังหวั การประชุมคณะอนุกรรมก: วันที่ 21 ตุลาคม 2565 กลุ่มจังหวัดได้จัด การประชุมคณะทำงานสะส: วันที่ 19 ตุลาคม 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะว หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ: เช้าวันนี้ ( 2 ต.ค.64) นายพงศ์รัตน์ ภิรม หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ: เช้าวันนี้ ( 2 ต.ค.64) นายพงศ์รัตน์ ภิรม การประชุมตรวจสอบและจ: วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นายศุภศิษย์ การประชุมโครงการการจ: วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 นายธนูสินธ์

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

สำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหารือข้อ…

12-11-2564 Hits:4 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

สำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหารือข้อราชการถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณกับ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในการหารือข้อราชการถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมลงพื้นที่ในการตรวจรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำงบประมาณ ต่อไป

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดและปร…

21-10-2564 Hits:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินการโครงการฯ

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 กลุ่มจังหวัดได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 

Read more

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ สักการะสิ่งศักดิสิท…

09-10-2564 Hits:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ สักการะสิ่งศักดิสิทธิก่อนเข้ารับตำแหน่ง

เช้าวันนี้ ( 2 ต.ค.64) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี /ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี สักการะศาลพระพรหมและศาลตา-ยาย ประจำศาลากลางจังหวัด และกราบพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชา ที่ห้องปฎิบัติราชการ เพื่อความเป็นเป็นสิริมงคล จากนั้นได้เซ็นแฟ้มเอกสาร ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

Read more

การประชุมตรวจสอบและจัดเรียงลำดับความสำคั…

09-10-2564 Hits:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมตรวจสอบและจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานในการประชุมตรวจสอบและจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  

Read more

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

สำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหารือข้อ…

12-11-2564 Hits:5 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

สำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหารือข้อราชการถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณกับ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในการหารือข้อราชการถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมลงพื้นที่ในการตรวจรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำงบประมาณ ต่อไป

Read more

การประชุมเร่งรัดการดำเนินกการโครงการภายใ…

06-11-2564 Hits:14 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมเร่งรัดการดำเนินกการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดฯ

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดประชุมติดตาม เร่งรัด การดำเนินกรโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของลุ่มจังหวัดฯ เพื่อให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผน และมีประสิทธิภาพ

Read more

การประชุมชี้แจงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

06-11-2564 Hits:15 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมชี้แจงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมชี้แจงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อทีมบูรณาการกลาง (สภาพัฒน์ฯ ก.พ.ร. สำนักงบ และ มท.) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด (อุบล ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญป

Read more

การประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะส…

21-10-2564 Hits:12 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมของกลุ่มจังหวัดฯ ให้กลุ่มจังหวัดฯ สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคล่องตัว ประกอบกับเพื่อเตรียมการสำหรับการขออนุมัติยกเว้นผ่อนผันการโอนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีต่อคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

Read more

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ สักการะสิ่งศักดิสิท…

09-10-2564 Hits:7 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ สักการะสิ่งศักดิสิทธิก่อนเข้ารับตำแหน่ง

เช้าวันนี้ ( 2 ต.ค.64) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี /ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี สักการะศาลพระพรหมและศาลตา-ยาย ประจำศาลากลางจังหวัด และกราบพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชา ที่ห้องปฎิบัติราชการ เพื่อความเป็นเป็นสิริมงคล จากนั้นได้เซนแฟ้มเอกสาร ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  

Read more

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจัง…

09-10-2564 Hits:16 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ณ โรงแรมฝ้ายขิด จังหวัดอำนาจเจริญ      

Read more

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจัง…

09-10-2564 Hits:15 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องเธียร์เตอร์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮเต็ล ปอนด์กอล์ฟ รีสอร์ต จังหวัดอุบลราชธานี  

Read more

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจัง…

09-10-2564 Hits:15 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2564 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องดาวินซี โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ จังหวัดศรีสะเกษ      

Read more

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจัง…

09-10-2564 Hits:14 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอมราวดี โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร        

Read more

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจัง…

09-10-2564 Hits:12 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ครั้งที่ 6/2564 โดยผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี    

Read more

ตรวจติดตาม

08-07-2564 Hits:62 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

ตรวจติดตาม

ตรวจติดตามจังหวัดอุบลราชธานี

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด…

20-10-2559 Hits:731 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  

Read more

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได…

03-06-2559 Hits:978 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน "อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร"

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  "อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร"วันที่27 พฤษภาคม 2559 ท้องที่ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

Read more

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาต…

03-06-2559 Hits:780 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

Read more

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได…

03-06-2559 Hits:1198 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน "อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ"

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  "อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ" ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอโขงเจียม และอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

Read more

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได…

03-06-2559 Hits:956 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน วนอุทยานน้ำตกผาหลวงอุบลราชธานี

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน วนอุทยานน้ำตกผาหลวงอุบลราชธานี วันที่ ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ในท้องที่บ้านนาเลิน ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ประมาณ 11,375 ไร่    

Read more

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได…

03-06-2559 Hits:916 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน "อุทยานแห่งชาติผาแต้ม"

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน "อุทยานแห่งชาติผาแต้ม"จังหวัดอุบลราชธานี

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนผลิตภั…

03-06-2559 Hits:642 ข่าวกิจกรรม Adminstrator - avatar Adminstrator

โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน (๒๕๕๙)

โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน (๒๕๕๙) ณ เลขที่ 12/4 ถ.สถิตย์วิมานกาล ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

Read more

ทำเนียบผู้บริหาร  

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ดาวน์โหลด