ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการประชุม (2)

1.ผลการประชุมของนายกรัฐมตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนภาคเกตรกร ฯ

2.ผลการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระหว่างวันที่ 13 - 23 กรกฎาคม 2561

3.แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

 

 

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

ครั้งที่ 5/2560

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ (๒๕๕๘)

วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ  กลุ่มวิสาหกิจบ้านม่วงฮี  ต.ดอนจิก  อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพ ๒๕๕๘ วันที่26 พฤษภาคม 2559  

โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน (๒๕๕๙) ณ เลขที่ 12/4 ถ.สถิตย์วิมานกาล ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน "อุทยานแห่งชาติผาแต้ม"จังหวัดอุบลราชธานี

Page 1 of 2