แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 9 กันยายน 2564 เขียนโดย Adminstrator 23
รายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เขียนโดย Adminstrator 17
รายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เขียนโดย Adminstrator 16
รายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Adminstrator 15
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนฯ (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เขียนโดย Adminstrator 15
รายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เขียนโดย Adminstrator 11
รายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Adminstrator 10
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนแผนฯ และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขียนโดย Adminstrator 13
คำสั่งแต่งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เขียนโดย Adminstrator 34
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขียนโดย Adminstrator 42

Page 1 of 3

ทำเนียบผู้บริหาร