แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2566 เขียนโดย Adminstrator 20
รายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 27 กันยายน 2566 เขียนโดย Adminstrator 33
รายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 19 กันยายน 2566 เขียนโดย Adminstrator 23
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 3/2566 เขียนโดย Adminstrator 26
รายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 6 กันยายน 2566 เขียนโดย Adminstrator 32
นิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 และติดตามการบริหารจัดการสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัด เขียนโดย Adminstrator 27
รายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Adminstrator 40
รายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย Adminstrator 31
รายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย Adminstrator 35
รายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย Adminstrator 40

Page 1 of 5

ทำเนียบผู้บริหาร