สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2

การติดต่อ

ที่อยู่:
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มท.38866
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์: 045-344639

โทรสาร: 045-344638

http://osm-s2.ubpoc.go.th

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ทำเนียบผู้บริหาร