แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินกลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Adminstrator 6
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิในการบริหารจัดการภาพ เขียนโดย Adminstrator 34
คู่มือการโอนสินทรัพย์ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2566 เขียนโดย Adminstrator 32
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขียนโดย Adminstrator 49
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 เขียนโดย Adminstrator 79
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 1/2565 เขียนโดย Adminstrator 50
หนังสือมอบอำนาจการบริหารจัดการสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัดฯ เขียนโดย Adminstrator 101
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2565 เขียนโดย Adminstrator 41
คำสั่งปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากำลังของ สป.มท. เขียนโดย Adminstrator 67
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Adminstrator 214

Page 1 of 5

ทำเนียบผู้บริหาร