แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 เขียนโดย Adminstrator 12
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 1/2565 เขียนโดย Adminstrator 11
หนังสือมอบอำนาจการบริหารจัดการสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัดฯ เขียนโดย Adminstrator 33
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2565 เขียนโดย Adminstrator 19
คำสั่งปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากำลังของ สป.มท. เขียนโดย Adminstrator 21
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Adminstrator 30
คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565) เขียนโดย Adminstrator 47
นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขียนโดย Adminstrator 15
นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562าการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เขียนโดย Adminstrator 16
นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย Adminstrator 14

Page 1 of 5

ทำเนียบผู้บริหาร