แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง เขียนโดย Adminstrator 9
แนวทางการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน เขียนโดย Adminstrator 12
หลักเกณฑ์การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565 - 2570 เขียนโดย Adminstrator 12
นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 เขียนโดย Adminstrator 12
ระเบียบกรมธนารักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์ เขียนโดย Adminstrator 12
มติที่ประชุม ก.บ.ภ. ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย Adminstrator 11
คู่มือการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เขียนโดย Adminstrator 15
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย Adminstrator 15
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลของ สป.ท. (ส่วมนกลาง) ปี 2564 - 2565 เขียนโดย Adminstrator 10
หนังสือแจ้งเตรียมการเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย Adminstrator 11

Page 1 of 3

ทำเนียบผู้บริหาร