แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขียนโดย Adminstrator 17
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ก.พ.ร. เขียนโดย Adminstrator 21
คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สป.มท. เขียนโดย Adminstrator 31
รายงานผลการนิเทศและติดตามการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เขียนโดย Adminstrator 22
คำสั่งแต่งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เขียนโดย Adminstrator 25
หนังสือเชิญประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2565 เขียนโดย Adminstrator 22
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง เขียนโดย Adminstrator 25
แนวทางการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน เขียนโดย Adminstrator 34
หลักเกณฑ์การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565 - 2570 เขียนโดย Adminstrator 38
นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 เขียนโดย Adminstrator 47

Page 1 of 4

ทำเนียบผู้บริหาร