วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายสุริยา บุตรจินดา หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี) ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาในช่วง 5 ปี พ.ศ. 2566 -2570

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในการหารือข้อราชการถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมลงพื้นที่ในการตรวจรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำงบประมาณ ต่อไป

ทำเนียบผู้บริหาร

You are here:   Homeข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหารือข้อราชการถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณกับ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2