วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายสุริยา บุตรจินดา หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี) ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาในช่วง 5 ปี พ.ศ. 2566 -2570

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เข้าพบหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในการหารือข้อราชการถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมลงพื้นที่ในการตรวจรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำงบประมาณ ต่อไป

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 กลุ่มจังหวัดได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 

ทำเนียบผู้บริหาร

You are here:   Homeข่าวประชาสัมพันธ์มติคณะรัฐมตรี ในคราวประชุมนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2561