วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะอนุกรรมการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco webex Meeting) ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ของจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องศรีลำดวนแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดยโสธร 20 ปี และจัดทำวัตถุประสงค์ และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร โดยมี นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการเปิดการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของกลุ่มจังหวัดในการจัดทำวัตถุประสงค์ และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท ถนนวาริน - ศรีสะเกษ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะอนุกรรมการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco webex Meeting) ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

 

วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของกลุ่มจังหวัดและสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ WebEx) ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

Page 1 of 10

ทำเนียบผู้บริหาร