เขียนโดย Adminstrator หมวด: แผนปฎิบัติราชการประจำปี
เผยแพร่เมื่อ 22 สิงหาคม 2556 ฮิต: 1622
พิมพ์
  • โครงการภายในปี 2557
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

 

Attachments:
Download this file (1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ.pdf)1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ.pdf[ ]67 Kb
Download this file (1-1. รายละเอียดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ.xls)1-1. รายละเอียดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ.xls[ ]30 Kb
Download this file (1.ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดประจำปี  57.pdf)1.ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดประจำปี 57.pdf[ ]40 Kb
Download this file (2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีมาตรฐาน.pdf)2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีมาตรฐาน.pdf[ ]49 Kb
Download this file (2-1.รายละเอียดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ.xls)2-1.รายละเอียดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ.xls[ ]38 Kb
Download this file (2-1แนบโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว.pdf)2-1แนบโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว.pdf[ ]24 Kb
Download this file (2-2 แนบโครงการพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยว.pdf)2-2 แนบโครงการพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยว.pdf[ ]18 Kb
Download this file (2-3 แนบโครงการ ประชาสัมพันธ์และการตลาด.pdf)2-3 แนบโครงการ ประชาสัมพันธ์และการตลาด.pdf[ ]18 Kb
Download this file (2-4 แนบโครงการก่อสร้างอนุพุทธมนฑลจังหวัดอุบล.pdf)2-4 แนบโครงการก่อสร้างอนุพุทธมนฑลจังหวัดอุบล.pdf[ ]19 Kb
Download this file (2-5 แนบโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องสุขาสวนสัตว์อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี.pdf)2-5 แนบโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องสุขาสวนสัตว์อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี.pdf[ ]19 Kb
Download this file (2-6แนบโครงการปรับปรุงถนนและทางระบบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม.pdf)2-6แนบโครงการปรับปรุงถนนและทางระบบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม.pdf[ ]19 Kb
Download this file (2.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว.pdf)2.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว.pdf[ ]39 Kb
Download this file (2.2 พัฒนาบุคลากรท่องเที่ยว.pdf)2.2 พัฒนาบุคลากรท่องเที่ยว.pdf[ ]37 Kb
Download this file (2.3 ประชาสัมพันธ์และการตลาด.pdf)2.3 ประชาสัมพันธ์และการตลาด.pdf[ ]35 Kb
Download this file (2.4 ก่อสร้างอนุพุทธมนฑลจังหวัดอุบล.pdf)2.4 ก่อสร้างอนุพุทธมนฑลจังหวัดอุบล.pdf[ ]34 Kb
Download this file (2.5 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องสุขาสวนสัตว์อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี.pdf)2.5 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องสุขาสวนสัตว์อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี.pdf[ ]38 Kb
Download this file (2.6 โครงการปรับปรุงถนนและทางระบบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม.pdf)2.6 โครงการปรับปรุงถนนและทางระบบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม.pdf[ ]33 Kb
Download this file (3 โครงการส่งเสริมการตลาดข้าวหอมมะลิ.pdf)3 โครงการส่งเสริมการตลาดข้าวหอมมะลิ.pdf[ ]41 Kb
Download this file (3-1.รายละเอียดโครงการส่งเสริมการตลาดข้าวหอมมะลิ.xls)3-1.รายละเอียดโครงการส่งเสริมการตลาดข้าวหอมมะลิ.xls[ ]14 Kb
Download this file (3-10.แนบโครงการ ศักยภาพการค้า การลงทุนผลิตภัณฑ์ OTOP .pdf)3-10.แนบโครงการ ศักยภาพการค้า การลงทุนผลิตภัณฑ์ OTOP .pdf[ ]12 Kb
Download this file (3-10แนบโครงการศักยภาพการค้าการลงทุนผลิตภัณฑ์ OTOP.pdf)3-10แนบโครงการศักยภาพการค้าการลงทุนผลิตภัณฑ์ OTOP.pdf[ ]12 Kb
Download this file (3-1แนบโครงการพัฒนาการค้าการลงทุนในกล่มจังหวัด.pdf)3-1แนบโครงการพัฒนาการค้าการลงทุนในกล่มจังหวัด.pdf[ ]56 Kb
Download this file (3-2 แนบโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่าย.pdf)3-2 แนบโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่าย.pdf[ ]20 Kb
Download this file (3-3แนบโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอาเซียน.pdf)3-3แนบโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอาเซียน.pdf[ ]20 Kb
Download this file (3-4แนบโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน.pdf)3-4แนบโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน.pdf[ ]22 Kb
Download this file (3-5 แนบโครงการพัฒนาด่านการค้าชายแดนช่องเม็ก.pdf)3-5 แนบโครงการพัฒนาด่านการค้าชายแดนช่องเม็ก.pdf[ ]20 Kb
Download this file (3-6 แนบโครงการพัฒนาด่านการค้าชายแดนปากแซง.pdf)3-6 แนบโครงการพัฒนาด่านการค้าชายแดนปากแซง.pdf[ ]21 Kb
Download this file (3-7 แนบโครงการพัฒนาจุดผ่อนปรน อ.น้ำยืน.pdf)3-7 แนบโครงการพัฒนาจุดผ่อนปรน อ.น้ำยืน.pdf[ ]32 Kb
Download this file (3-8 แนบโครงการ พัฒนาจุดผ่อนปรน อ.โขงเจียม.pdf)3-8 แนบโครงการ พัฒนาจุดผ่อนปรน อ.โขงเจียม.pdf[ ]31 Kb
Download this file (3-9 แนบโครงการพัฒนาจุดผ่อนปรนช่องตาอู อ.บุญฑริก.pdf)3-9 แนบโครงการพัฒนาจุดผ่อนปรนช่องตาอู อ.บุญฑริก.pdf[ ]36 Kb
Download this file (3.1 พัฒนาการค้าการลงทุนในกล่มจังหวัด.pdf)3.1 พัฒนาการค้าการลงทุนในกล่มจังหวัด.pdf[ ]45 Kb
Download this file (3.10 ศักยภาพการค้า การลงทุนผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน.pdf)3.10 ศักยภาพการค้า การลงทุนผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน.pdf[ ]36 Kb
Download this file (3.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่าย.pdf)3.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่าย.pdf[ ]37 Kb
Download this file (3.3 พัฒนาบุคลากรรองรับอาเซียน.pdf)3.3 พัฒนาบุคลากรรองรับอาเซียน.pdf[ ]39 Kb
Download this file (3.4  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน.pdf)3.4 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน.pdf[ ]36 Kb
Download this file (3.5 พัฒนาด่านการค้าชายแดนช่องเม็ก.pdf)3.5 พัฒนาด่านการค้าชายแดนช่องเม็ก.pdf[ ]34 Kb
Download this file (3.6 พัฒนาด่านการค้าชายแดนปากแซง.pdf)3.6 พัฒนาด่านการค้าชายแดนปากแซง.pdf[ ]34 Kb
Download this file (3.7 พัฒนาจุดผ่อนปรน อ.น้ำยืน.pdf)3.7 พัฒนาจุดผ่อนปรน อ.น้ำยืน.pdf[ ]34 Kb
Download this file (3.8 พัฒนาจุดผ่อนปรน อ.โขงเจียม.pdf)3.8 พัฒนาจุดผ่อนปรน อ.โขงเจียม.pdf[ ]34 Kb
Download this file (3.9 พัฒนาจุดผ่อนปรนช่องตาอู อ.บุญฑริก.pdf)3.9 พัฒนาจุดผ่อนปรนช่องตาอู อ.บุญฑริก.pdf[ ]34 Kb
Download this file (4-1.รายละเอียดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการแปรรูปข้าวหอมมะลิชุมชนสู่ครัวโลก.xls)4-1.รายละเอียดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการแปรรูปข้าวหอมมะลิชุมชนสู่ครัวโลก.xls[ ]13 Kb
Download this file (4.โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการแปรรูปข้าวหอมมะลิชุมชนสู่ครัวโลก.pdf)4.โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการแปรรูปข้าวหอมมะลิชุมชนสู่ครัวโลก.pdf[ ]166 Kb

ทำเนียบผู้บริหาร