เขียนโดย Adminstrator หมวด: Uncatergories
เผยแพร่เมื่อ 06 กันยายน 2556 ฮิต: 2210
พิมพ์

 
เขียนโดย Adminstrator หมวด: Uncatergories
เผยแพร่เมื่อ 22 สิงหาคม 2556 ฮิต: 1963
พิมพ์

รายชื่อคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

1.ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี       ประธานกรรมการ

2.ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ           รองประธานกรรมการ

3.ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร              รองประธานกรรมการ

4.ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ        รองประธานกรรมการ

5.เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี             กรรมการ

6.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ                 กรรมการ

7.เกษตรจังหวัดยโสธร                    กรรมการ

8.เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ              กรรมการ

9.พานิชย์จังหวัดอุบลราชธานี             กรรมการ

10.พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ              กรรมการ

11.พาณิชย์จังหวัดยโสธร                 กรรมการ

12.พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ           กรรมการ

13.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี        กรรมการ

14.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ            กรรมการ

15.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร               กรรมการ

16.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ         กรรมการ

17.นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขยุง อำเภอวาริน จังหวัดอุบลฯ           กรรมการ

18.นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ                        กรรมการ

19.นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง จังหวัดยโสธร        กรรมการ

20.นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ                     กรรมการ

21.นายก อบต.บุ่งหวาย จังหัดอุบลฯ                     กรรมการ

22.นายก อบต.ซำ จังหวัดศรีสะเกษ                      กรรมการ

23.นายก อบต.แคนน้อย  จังหวัดยโสธร                 กรรมการ

24.นายก อบต.นาวัง  จังหวัดอำนาจเจริญ               กรรมการ

25.นายธรรม์ ชินโกมุท              ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี       กรรมการ

26.นางวิลาวัณย์  ศรศิลป์           ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี       กรรมการ

27.นายประดิษฐ์  พรหมเสนา       ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ          กรรมการ

28.นางผ่องศรี  แซ่จึง               ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ          กรรมการ

29.นายสัมฤทธิ์  กัลปดี             ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดยโสธร              กรรมการ

30.นางปัทมา  ประดับศรี           ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดยโสธร              กรรมการ

31.นายเพชร  นางาม               ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ        กรรมการ

32.นางจันทร์เพ็ญ  ประเสริฐศรี    ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ        กรรมการ

33.ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด                          กรรมการ

34.ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด                  กรรมการ

35.รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ด้านเศรษฐกิจ  กรรมการและเลขานุการ

36.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

37.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

38.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

39.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

 

 

 
เขียนโดย Adminstrator หมวด: Uncatergories
เผยแพร่เมื่อ 22 สิงหาคม 2556 ฮิต: 5053
พิมพ์


กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ประกอบด้วยจังหวัด 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร  มีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น 31,907.74 ตร.กม. หรือ 19,942,336  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 18.89 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 6.2 ของพื้นที่ทั่วประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับต่างประเทศระยะทางรวม 601 กม....