วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 รับการเปิดตรวจคณะตรวจสอบภายในระดมกรม เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ระหว่างวันที่ 15 - 26 สิงหาคม 2565 โดยมี นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการต้อนรับ

 

 

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดและประเมินผล การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มจังหวัด        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมพิธีเจริญ พระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น.
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกรกฎาคม) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น.
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกับกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร

ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

294850129_181673097588721_3502602515438551480_n.jpg

 

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ (สผ.) CB 402 โซนกลาง ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพมหานคร

 

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมิถุนายน 2565) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 


ทำเนียบผู้บริหาร