เขียนโดย Adminstrator หมวด: แผนปฎิบัติราชการประจำปี
เผยแพร่เมื่อ 22 สิงหาคม 2556 ฮิต: 1163
พิมพ์


ยุทธศาสตร์ที่ 1
1.โครงการเกษตรจังหวัด
โครงการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร
2.โครงการประชาสัมพันธ์เชื้อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยโสธร
โครงการพัฒนาการบริการและบริหารจัดการของเครือข่าย
โครงการพัฒนาเอกลักษณ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

โครงการศรีสะเกษเมืองน่าอยู่ (พัฒนาน้ำตกห้วยจันทร์)

โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดของชุมชนท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพระธาตุเรืองรอง

2.โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด123

โครงการการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

 ยุทธศาสตร์ที่ 3

1.เพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics) แก่ผู้ประกอบการด้านการค้าชายแดน

2.โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
3.โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
4.โครงการสำนักงานทางหลวงชนบท
5.โครงการสำนักงานพัฒนาชุมชน
6.โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ
7.โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อผู้ประกอบการ
8.โครงการ พช.

Attachments:
Download this file (1.1โครงการประชาสัมพันธ์เชื้อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ.pdf)1.1โครงการประชาสัมพันธ์เชื้อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ.pdf[ ]44 Kb
Download this file (1.2โครงการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ.xls)1.2โครงการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ.xls[ ]60 Kb
Download this file (1.3โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร.xls)1.3โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร.xls[ ]56 Kb
Download this file (2.1โครงการการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด.pdf)2.1โครงการการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด.pdf[ ]122 Kb
Download this file (2.2โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด123.pdf)2.2โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด123.pdf[ ]67 Kb
Download this file (2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายกลุ่มจังหวัดของชุมชนท้องถิ่น(1).pdf)2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายกลุ่มจังหวัดของชุมชนท้องถิ่น(1).pdf[ ]71 Kb
Download this file (2.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพระธาตุเรืองรอง(1).pdf)2.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพระธาตุเรืองรอง(1).pdf[ ]45 Kb
Download this file (2.5 โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.pdf)2.5 โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.pdf[ ]123 Kb
Download this file (2.6 โครงการศรีสะเกษเมืองน่าอยู่ (พัฒนาน้ำตกห้วยจันทร์).pdf)2.6 โครงการศรีสะเกษเมืองน่าอยู่ (พัฒนาน้ำตกห้วยจันทร์).pdf[ ]52 Kb
Download this file (2.7 โครงการการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด.xls)2.7 โครงการการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด.xls[ ]89 Kb
Download this file (2.8โครงการพัฒนาเอกลักษณ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด.xls)2.8โครงการพัฒนาเอกลักษณ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด.xls[ ]96 Kb
Download this file (3.1เพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics) แก่ผู้ประกอบการด้านการค้าชายแดน.pdf)3.1เพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics) แก่ผู้ประกอบการด้านการค้าชายแดน.pdf[ ]126 Kb
Download this file (3.2โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน.pdf)3.2โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน.pdf[ ]125 Kb
Download this file (3.3 โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ.pdf)3.3 โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ.pdf[ ]107 Kb
Download this file (3.4 โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อผู้ประกอบการ.pdf)3.4 โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อผู้ประกอบการ.pdf[ ]114 Kb
Download this file (3.5โครงการสำนักงานทางหลวงชนบท.pdf)3.5โครงการสำนักงานทางหลวงชนบท.pdf[ ]160 Kb
Download this file (3.6โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์มาตรฐานเพื่อการค้าครบวงจร.pdf)3.6โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์มาตรฐานเพื่อการค้าครบวงจร.pdf[ ]60 Kb
Download this file (3.7 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์มาตรฐานเพื่อการค้าครบวงจร.pdf)3.7 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์มาตรฐานเพื่อการค้าครบวงจร.pdf[ ]127 Kb
Download this file (3.8จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน.pdf)3.8จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน.pdf[ ]72 Kb
Download this file (งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  ปี 2555.pdf)งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปี 2555.pdf[ ]97 Kb
Download this file (แบบสำรวจทรัพย์สิน.pdf)แบบสำรวจทรัพย์สิน.pdf[ ]283 Kb
Download this file (แผนโครงการงบปี 55.pdf)แผนโครงการงบปี 55.pdf[ ]57 Kb
Download this file (โครงการจัดสร้างอาคารศูนย์ดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง.pdf)โครงการจัดสร้างอาคารศูนย์ดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง.pdf[ ]345 Kb

ทำเนียบผู้บริหาร