เขียนโดย Adminstrator หมวด: แผนปฎิบัติราชการประจำปี
เผยแพร่เมื่อ 22 สิงหาคม 2556 ฮิต: 1556
พิมพ์
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

 

Attachments:
Download this file (1.1 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร ปี 2556.xls)1.1 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร ปี 2556.xls[ ]55 Kb
Download this file (1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ.xls)1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ.xls[ ]138 Kb
Download this file (1.3 โครงการ พัฒนาตลาดข้าวอมมะลิกลุ่มจังหวัด.pdf)1.3 โครงการ พัฒนาตลาดข้าวอมมะลิกลุ่มจังหวัด.pdf[ ]43 Kb
Download this file (1.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ.pdf)1.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ.pdf[ ]23 Kb
Download this file (2.1โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด.xls)2.1โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด.xls[ ]102 Kb
Download this file (2.2โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสรืมการตลาดด้านการท่องเที่ยว.xls)2.2โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสรืมการตลาดด้านการท่องเที่ยว.xls[ ]115 Kb
Download this file (2.3โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสรืมการตลาดด้านการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัด.xls)2.3โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสรืมการตลาดด้านการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัด.xls[ ]44 Kb
Download this file (2.4โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีผาชันสามพันโบก (โครงการสำรอง).xls)2.4โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีผาชันสามพันโบก (โครงการสำรอง).xls[ ]112 Kb
Download this file (2.5โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ อนุพุทธมณฑล (โครงการสำรอง).xls)2.5โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ อนุพุทธมณฑล (โครงการสำรอง).xls[ ]72 Kb
Download this file (2.6โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบุ่งใหญ่ (โครงการต่อเนื่อง) (โครงการสำรอง).xls)2.6โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบุ่งใหญ่ (โครงการต่อเนื่อง) (โครงการสำรอง).xls[ ]87 Kb
Download this file (2.7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการค้าและการท่องเที่ยวรองรับประชาคมอาเซียน.xls)2.7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการค้าและการท่องเที่ยวรองรับประชาคมอาเซียน.xls[ ]40 Kb
Download this file (2.8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว.xls)2.8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว.xls[ ]65 Kb
Download this file (2.9โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว (17ล้าน เปลี่ยนใหม่).pdf)2.9โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว (17ล้าน เปลี่ยนใหม่).pdf[ ]61 Kb
Download this file (ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2.pdf)ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2.pdf[ ]67 Kb
Download this file (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐาน.pdf)ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐาน.pdf[ ]24 Kb
Download this file (สรุปโครงการงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556.pdf)สรุปโครงการงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556.pdf[ ]43 Kb

ทำเนียบผู้บริหาร