วันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. กลุ่มจังหวัดฯ ได้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่าระบบ VCS โดยมีนายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มจังหวัดได้เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีท่านรองวิรุจ  วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

 

 

 

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. กลุ่มจังหวัดภาตตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดประชุมเปิดตรวจ การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 งบประมาณประจำปี 2561 - 2563 โดยมีนายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายนเรฐ  จิตรชื่น  ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในการการประชุม 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 นำโดยท่านนเรฐ  จิตรชื่น พร้อมคณะฯ ได้เข้าพบนายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในการหารือและแจ้งการเข้าตรวจสอบผมสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงะุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล

 

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร