แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การพัฒนาระบบราชการโดยการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เขียนโดย Adminstrator 49
แนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570 เขียนโดย Adminstrator 25
หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570 เขียนโดย Adminstrator 17
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 เขียนโดย Adminstrator 45
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินกลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Adminstrator 185
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิในการบริหารจัดการภาพ เขียนโดย Adminstrator 107
คู่มือการโอนสินทรัพย์ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2566 เขียนโดย Adminstrator 138
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขียนโดย Adminstrator 123
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 เขียนโดย Adminstrator 232
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 1/2565 เขียนโดย Adminstrator 89

ทำเนียบผู้บริหาร