แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การพัฒนาระบบราชการโดยการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เขียนโดย Adminstrator 72
แนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570 เขียนโดย Adminstrator 45
หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570 เขียนโดย Adminstrator 35
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 เขียนโดย Adminstrator 69
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินกลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Adminstrator 310
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิในการบริหารจัดการภาพ เขียนโดย Adminstrator 127
คู่มือการโอนสินทรัพย์ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2566 เขียนโดย Adminstrator 178
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขียนโดย Adminstrator 158
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 เขียนโดย Adminstrator 281
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 1/2565 เขียนโดย Adminstrator 112

ทำเนียบผู้บริหาร