แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562าการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เขียนโดย Adminstrator 27
นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย Adminstrator 26
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขียนโดย Adminstrator 43
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ก.พ.ร. เขียนโดย Adminstrator 54
คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สป.มท. เขียนโดย Adminstrator 47
รายงานผลการนิเทศและติดตามการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เขียนโดย Adminstrator 32
คำสั่งแต่งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เขียนโดย Adminstrator 37
หนังสือเชิญประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2565 เขียนโดย Adminstrator 32
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง เขียนโดย Adminstrator 34
แนวทางการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน เขียนโดย Adminstrator 46

ทำเนียบผู้บริหาร