แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หลักเกณฑ์การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565 - 2570 เขียนโดย Adminstrator 64
นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 เขียนโดย Adminstrator 73
ระเบียบกรมธนารักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์ เขียนโดย Adminstrator 47
มติที่ประชุม ก.บ.ภ. ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย Adminstrator 40
คู่มือการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เขียนโดย Adminstrator 45
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย Adminstrator 41
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลของ สป.ท. (ส่วมนกลาง) ปี 2564 - 2565 เขียนโดย Adminstrator 42
หนังสือแจ้งเตรียมการเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย Adminstrator 63
หนังสือแจ้งเตรียมการเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดศรีสะเกษ เขียนโดย Adminstrator 42
หนังสือแจ้งเตรียมการเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดยโสธร เขียนโดย Adminstrator 41

ทำเนียบผู้บริหาร