แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หนังสือมอบอำนาจการบริหารจัดการสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัดฯ เขียนโดย Adminstrator 182
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2565 เขียนโดย Adminstrator 82
คำสั่งปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากำลังของ สป.มท. เขียนโดย Adminstrator 127
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Adminstrator 808
คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565) เขียนโดย Adminstrator 285
นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขียนโดย Adminstrator 120
นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562าการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เขียนโดย Adminstrator 83
นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย Adminstrator 85
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขียนโดย Adminstrator 89
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ก.พ.ร. เขียนโดย Adminstrator 136

ทำเนียบผู้บริหาร