แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สป.มท. เขียนโดย Adminstrator 121
รายงานผลการนิเทศและติดตามการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เขียนโดย Adminstrator 64
คำสั่งแต่งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เขียนโดย Adminstrator 87
หนังสือเชิญประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2565 เขียนโดย Adminstrator 107
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง เขียนโดย Adminstrator 71
แนวทางการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน เขียนโดย Adminstrator 184
หลักเกณฑ์การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565 - 2570 เขียนโดย Adminstrator 107
นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 เขียนโดย Adminstrator 282
ระเบียบกรมธนารักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์ เขียนโดย Adminstrator 76
มติที่ประชุม ก.บ.ภ. ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย Adminstrator 91

ทำเนียบผู้บริหาร