วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ได้เดินทางไปกราบลาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ณ วัดมณีมหาวนาราม เวลา 15.30 น. กราบลาพระเจ้าใหญ่อินแปลง ณ วัดมหาวนาราม เนื่องในโอกาสที่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีบุคลากร สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมอำนวยความสะดวก

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าประชุมซักซ้อมการปฏิบัติภายใต้พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริการงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 07.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจัดหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

 

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าประชุมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร