วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะทำงานที่ปรึกษา ด้านกฎหมายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่2/2565 ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการ (POC)

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 12.59 น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ได้เดินทางเข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์ เนื่องในโอกาสที่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีบุคลากร สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมต้อนรับ

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ได้เดินทางไปกราบลาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ณ วัดมณีมหาวนาราม เวลา 15.30 น. กราบลาพระเจ้าใหญ่อินแปลง ณ วัดมหาวนาราม เนื่องในโอกาสที่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีบุคลากร สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมอำนวยความสะดวก

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าประชุมซักซ้อมการปฏิบัติภายใต้พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริการงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร