วันพุธที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2566 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ลงพื้นที่นิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2566 และติดตามการบริหารจัดการทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดฯ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2566 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ลงพื้นที่นิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2566 และติดตามการบริหารจัดการทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดฯ ณ จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 – 2570 ระยะที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนมิถุนายน 2566) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร