วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.
นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เเละ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และการกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนมีนาคม 2566) ผ่านระบบวีติทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที 3/2566 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการ ของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กล์อฟ รีสอร์ท ถนนวาริน - ศรีสะเกษ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร