ประชุมทบทวนถอดบทเรียนในการดำเนินการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ.2557-2560 และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี รอบใหม่ พ.ศ.2561-2564 

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ห้องปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลกลางจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2