วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

 

วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของกลุ่มจังหวัดและสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ WebEx) ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco webex Meeting) ครั้งที่ 3/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

 

 

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร